English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

فرم های ترفیع اساتید

 

فرم های آموزشی و پژوهشی

عناوین

Word

Pdf

فرم معرفی ترم تابستانی

- کلیک کنید

فرم معرفی طب مکمل

- کلیک کنید
فرم درخواست دانشجویی کلیک کنید

-

فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم پیشنهاد طرح تحقیقات پایان نامه

کلیک کنید

کلیک کنید

انتخاب واحد درسی بصورت غیر حضوری

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم تقاضای انتقال بصورت مهمان

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم اعتراض به نمره

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم حذف و اضافه

کلیک کنید

کلیک کنید

معرفی انتخاب درس

کلیک کنید

کلیک کنید

معرفی استاد راهنما

کلیک کنید

کلیک کنید

CV انگلیسی

کلیک کنید

کلیک کنید

CV فارسی

کلیک کنید

کلیک کنید

فعالیتهای پژوهشی

کلیک کنید

-

فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

کلیک کنید -

فرم معرفی به بخش

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم فعالیت های پژوهشی

کلیک کنید -

فرم ماموریت برای اعضای هیئت علمی

کلیک کنید کلیک کنید

فرم تسویه حساب دانش آموختگان کارشناسی پرستاری

کلیک کنید -

فرم ارتقاء اعضای هیئت علمی

کلیک کنید -

 

 

فرم های عمومی

عناوین

Word Pdf

فرم طرح تکریم ارباب رجوع

- کلیک کنید

فرم تسویه حساب بازنشستگی

-

کلیک کنید

فرم نظر سنجی از کتابخانه

کلیک کنید -


 

فرآیندها

فرایند نظر سنجی از اعضای هیئت علمی /  دانشجویان در مورد عملکرد مدیران گروه ها

فرآیندهای تحصیلات تکمیلی

فرآیندهای آموزشی

فرآیند پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرم ها و فرآیندهای EDO

 

فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه های پژوهشی

فرم های پژوهشی

آئین نامه های آموزشی

فرم ها و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی

آئین نامه های Edo

آئین نامه ها و دستورالعمل های دانشجویان

آئین نامه ها و دستورالعمل های اساتید

آئین نامه ها و دستورالعمل های کارکنان

دستورالعمل و فرم های کارگزینی

اساسنامه، آئین نامه و فرآیندهای انجمن علمی دانشجویی

فرم های ترفیع اساتید