English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

 

 

 

شرح وظایف واحد برنامه ریزی

 

·         برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مختلف تحصیلی

·         مطالعه، بررسی و همکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی

·         بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط.

·         انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروه آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده با توجه به ضوابط دانشگاه.

·         تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی پرستاری به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده

·         ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در به مراکز بهداشتی – درمانی و آموزشی درمانی دانشگاه و دانشکده

·         تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده

·         تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در تمامی مقاطع در هر ترم به تعداد دانشجویان

·         عضو کمیته  نقل و انتقالات دانشجویان و تنظیم و ارسال جدول نقل و انتقالات از طریق سایت به دانشگاه

·         صدور گواهی تدریس به اساتید مدعو و اساتید دانشکده

·         ثبت برنامه های کلاسی و امتحانی تمامی مقاطع تحصیلی در سایت سماء در هر ترم تحصیلی

·         بررسی نقل و انتقالات دانشجویان مقصد از طریق سایت وزارت

·         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق