English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  اسعد اسمعیل پوری

سمت: رابط ارزیابی عملکرد کارکنان

مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت منابع انسانی

ایمیل:  a.esmailpouri@yahoo.com

 

سامانه های مورد استفاده:

1.     سامانه ارزیابی عملکرد تحت وب       یا       سامانه ارزیابی عملکرد تحت وب

 

فایل های مرتبط :

1.     راهنمای استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد

 

دستورالعمل و فرم ها:

1.     فرايند ارزشيابي كاركنان

2.     دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کشور و سازمانهاي وابسته

3.     فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان

4.     نتایج ارزیابی عملکرد ( فرم شماره 5 )

5.     فرم های ارزیابی عملکرد

6.     نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

7.     دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

8.     دستورالعمل استقرار نظام مدیریت عملکرد

 

شرح وظايف رابط ارزیابی عملکرد کارکنان :

1.     اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه

2.     افزايش سطح اطلاعات اداري و مديریتی  خود  از طريق فعاليتهاي خود آموزي

3.     آشنايي كامل با فرم هاي ارزیابی در سطوح مختلف

4.     آشنايي با معيارهايي كه هريك از سطوح با  آن مورد سنجش قرار مي‌گيرد

5.     هماهنگ نمودن روند ارزیابی واحد با سياستهاي ابلاغي از سوي  اداره مركزي ارزیابی دانشگاه

6.     شرکت در جلسات آموزشی ارزیابی عملکرد دانشگاه و شرکت درکمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد دانشکده

7.     برگزاري جلسات درون بخشي و آشنا نمودن پرسنل با آخرين بخشنامه ها ودستورالعمل ها و نحوه تکمیل فرمها

8.     همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد پرسنل واحد

9.     شناسايي ارزیابی كننده‌هاي واحد و انتقال مهارتهاي ارزیابی به ارزیابی كننده ها

10. هماهنگ نمودن ارزیابی كننده ها در سطح واحد از نظر افزايش آگاهي درخصوص چگونگي روند ارزیابی

11.  مشخص نمودن افرادي كه توسط ارزیابی كننده ها مورد سنجش قرار مي‌گيرند

12. جمع بندی فرمهای تکمیلشده و تحلیلآن

13. جمع بندي نتايج  و خاتمه امور ارزيابي در پايان دوره

14. شناسايي معترضين به نمره ارزشيابي و جمع آوري مستندات مربوطه

15. دخالت دادن نتايج ارزیابی در تصميمات اداري

16. استفاده از نتایج ارزیابی در ارتقای پرسنل از جمله ارتقا رتبه ، طبقه تشویقی ، اختصاص پست مدیریتی و ...