20:28:05 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آئین نامه های آموزشی :


گزیده ای از مقررات آموزشی :
( مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در تاریخ 23/3/83 )
• در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود قبولی یا مردودی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است.
• هر واحد درس نظری معادل 17 ساعت و هر واحد درس عملی معادل 34 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی تدریس می گردد .
• هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزش و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی است .
• گذراندن درسهای پیش نیاز دانشگاهی و ضوابط آن بر طبق برنامه ای که توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می گردد , انجام می پذیرد .
• دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی مجاز است بین 12 تا 20 واحد درسی انتخاب نماید .
دانشجوی مشروط :
• دانشجویی که در یک نیمسال تحصیلی معدل او کمتر از 12 باشد .
• دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از 14واحد درسی را ندارد .
• دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس خود را حذف یا برای دو درس دیگر ثبت نام نماید مشروط بر اینکه تعداد واحدهای درسی از حدود مقرر 20 واحد تجاوز ننماید .
• غیبت های مجاز برای هر واحد درس نظری 17/4 مجموع ساعات درس کلاسهای تشکیل شده می باشد . در صورتی که دانشجو در 17 ساعت درسی غیبت بیش از حد مجاز داشته باشد در صورت موجه بودن غیبت واحد فوق حذف و در غیر این صورت نمره صفر به آن درس منظور می گردد .
• حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی در عرصه 12 می باشد .
ثبت نام
دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند ، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد .
تعداد واحدها
• هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی را باید انتخاب کند .
تبصره 1 : در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .
تبصره 3 :تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.
• اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد .
طول دوره
حداکثر مدت مجاز در دوره کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود .
حضور در جلسات درس
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هردرس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4 عملی و آزمایشگاهی 17/2 و کارآموزی در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند ، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
تبصره 1 : غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه ) بر عهده استاد و با تائید شورای آموزشی دانشکده خواهد بود .
تبصره 2 : در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده درماده 15 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می شود .
غیبت در امتحان
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد . تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
حذف و اضافه
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی , فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکنند .
تبصره 1 : غیبت در جلسات کلاسی دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد ، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 15 ) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد .
تبصره 2 : حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست .
• در صورت اضطرار , دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود .
• حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد . محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
• نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو براساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعیین میشود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می گردد .
• حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کار آموزی و کار آموزی در عرصه 12 می باشد . دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود می شود ، در اولین فرصت , ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیم سال مربوط و میانگین کل منظور می شود .
تبصره 2 : هر یک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند , اما نمره دروس نظری- عملی که یک درس محسوب می شوند ، معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا یکی از آنها از 8 کمتر باشد ، هر چند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود .
تبصره 3 : به استناد نامه شماره 516090/13/4 مورخه 30/10/88 دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مقرر شد در پایان ترم 6 آزمون پیش کارآموزی از کلیه دانشجویان حائز شرایط اخذ گردد .
الف) هیچکدام از واحدهای اختصاصی - اصلی - پایه دانشجو باقی نمانده باشد .
ب) دانشجو مشروط نباشد .
ج) کسب نمره حداقل 10 در هر ماده درسی و میانگین حداقل 12 شرط قبولی می باشد.
د) در صورتی که دانشجو در هر کدام از واحد درسی نمره کمتر از 10 کسب کند طبق نظر شورای آموزشی دانشکده جهت جبران نمره خود می تواند در آزمون اختصاصی همان درس شرکت کند ( یک هفته بعد )
هـ) کلیه بندهای فوق در خصوص دانشجویانی که مدرک تحصیلی آنان توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صادر می شود قابل اجراست و شامل دانشجویان مهمان نمی شود.
اعلام نمرات
استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.
تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش , دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .
نام نویسی مشروط
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیم سال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر این صورت , نام نویسی دانشجو در نیم سال بعد , به صورت مشروط خواهد بود .
دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیم سال قبل از کار آموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد .
اخراج دانشجوی مشروط
در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کار شناسی ناپیوسته در دو نیم سال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیم سال متوالی یا 4 نیم سال متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد ، از ادامه تحصیل محروم می شود .
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیم سال تحصیلی ، در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیم سال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیم سال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند .
دانشجویان دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 2 نیم سال و در دوره های کارشناسی حداکثر پیوسته برای 3 نیمسال متوالی یا متناوب ، از مرخصی استفاده کنند .
تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیم سال تحصیلی ، با شورای آموزشی دانشگاه می باشد .
تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
• تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی , حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیم سال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .
تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی خارج از زمان مقرر ارائه شود , تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد .
انصراف از تحصیل
دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .
انتقال و جابجایی
• انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :
الف) ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .
ب) متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .
ج) واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد , حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد .
د) میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی , حداقل 12 باشد .
تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط ، امکان پذیر است .
• انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر :
الف) شهادت , فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .
ب) بیماری صعب العلاج یا معلومیت موثر دانشجو , به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.
ج) ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائید مراجع ذیربط .
تبصره 1 : هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .
تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تائید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .
تبصره 3 : در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیل دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد ، همسر او می تواند به تهران منتقل شود .
تبصره 4 : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تائید دانشگاه مقصد نیز برسد .
• انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر حضوری (پیام نور ) به دانشگاههای حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است (مهمان شدن دانشجویان دوره روزانه دانشگاههای دولتی در دوره شبانه و یا دانشگاههای غیر دولتی و بالعکس حتی برای گذراندن یک درس ممنوع می باشد .
تبصره 2 : انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد .
• در صورت انتقال ، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد .
تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود .
انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع ، فقط یک بار مجاز است .
جابجایی
جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد , پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است .
الف) ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .
ب) سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند .
تبصره 1 : برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند , کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است .
تبصره 2 : جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست , پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا , با رعایت مفاد این فصل بلامانع است .
تبصره 3 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند , توسط دانشگاه مقصد صادر می شود .
• دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیر ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدا تسلیم نماید.
تبصره : جابجایی منحصرا یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد .
دانشجوی میهمان
تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاهها حضوری به غیر حضوری و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است .
• میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .
• هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته , در یک دانشگاه به طور تمام وقت , به صورت میهمان تحصیل کند . در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان , چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است , نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند .
تبصره : حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهایی را که دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند .
تغییر رشته
• دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دهد :
الف) ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد .
ب) حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد .
ج) نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .
د) با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل , امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .
• تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد , در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است .
تغییر رشته توام با انتقال
• در صورتی که دانشجو همزمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد , تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است .
• متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید .

تنظیمات قالب