21:21:15 - 24 تیر 1403

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مهاباد

آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • شرح وظایف:

تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی .

-          اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان .

-          تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان .

-          برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها .

-          انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط .

-          انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان .

-          نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی .

-          نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ،تغذیه و بهداشت محیط .

-          برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف .

-          برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها .

-          نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان .

-          انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .

-          بررسی نیازهای پرسنلی ،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع .

 

تنظیمات قالب